O nás

Cieľom združenia je osveta, združovanie a pomoc ľuďom, ktorí vyžadujú liečbu:

  • neovaskulárnej (vlhkej) vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM),
  • poškodenia zraku v dôsledku neovaskularizácie chorioidey (CNV),
  • poškodenia zraku v dôsledku diabetického makulárneho edému (DME),
  • poškodenia zraku v dôsledku makulárneho edému po oklúzii žily sietnice (vetvovej RVO alebo kmeňovej RVO),
  • iných očných ochorení (napr. glaukóm, uveitídy, ochorenia zrakového nervu, nádorové ochorenia, ….).

Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä:

  • chrániť a obhajovať zdravotné, občianske, sociálne a iné práva týchto pacientov,
  • podporovať a organizovať edukačné a osvetové aktivity, týkajúce sa týchto pacientov a ich rodinných príslušníkov,
  • vykonávať vydavateľskú činnosť zameranú na prípravu osvetových a informačných materiálov pre týchto pacientov a širokú verejnosť,
  • vykonávať činnosti napomáhajúce verejnej diskusii v oblasti osvety, prevencie a liečenia uvedených ochorení,
  • nadväzovať a rozvíjať osobné a spoločenské kontakty s inými občianskymi združeniami.